Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

SPKK

Rada Spolku přátel kroměřížské konzervatoře (SPKK):

 • Eva Zonová, předsedkyně
 • Hana Švehláková, místopředsedkyně
 • Marie Drkulová, pokladník

Rada SPKK zastupuje a jedná za rodiče všech žáků školy, spolupracuje s vedením konzervatoře při organizaci akcí školy, podílí se na finančním zabezpečení žákovských exkurzí (koncerty, divadelní představení, poznávací zájezdy žáků školy), lyžařského výcvikového kurzu, vstupenek na vybrané kulturní akce na podkladě zájmu studentů školy apod. Projednává a podporuje účast žáků v interpretačních soutěžích a hudebních kurzech podle předem schválených kritérií.

Rada se schází jedenkrát za 3 měsíce, většinou ve středu od 17.30 hodin.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • Lenka Vymětalová - (viz také)

Finanční příspěvek studentů:

 • Studenti přispívají částkou 1000 Kč na jeden školní rok.
 • Částka je splatná do konce měsíce září v hotovosti v kanceláři školy, nebo bezhotovostním převodem přímo na účet spolku: 2901341936/2010 (Fio banka), přičemž jako variabilní symbol je nutno uvést datum narození žáka (ve tvaru RRMMDD, např.: pro žáka narozeného 24. 3. 2001 se uvede 010324) a do textové zprávy jeho příjmení.
 • Případné úlevy či rozložení platby projedná a schválí rada SPKK.

Kritéria pro přiznání finančních příspěvků pro studenty:

 • Příspěvek na noty pro orchestrální doprovod absolventských koncertů: Polovina doložených finančních nákladů, maximálně však 3 000,- Kč
 • Příspěvek na zaplacení soutěžního poplatku: Polovina doložených finančních nákladů, maximálně však 1 000,- Kč (pro tuzemské soutěže), resp. 1 500,- Kč (pro zahraniční soutěže, přesáhnou-li náklady 5 000,- Kč)
 • Příspěvek na jiné náklady při reprezentaci školy: Dle posouzení rady SPKK
 • Příspěvek na lyžařský kurz: Pouze při minimálně 2/3 účasti studentů 1. ročníku
 • Příspěvek na exkurze, divadla, koncerty dle posouzení rady SPKK: Doprava + 2/3 ceny vstupného

Můžete si stáhnout Žádost o poskytnutí příspěvku na náklady spojené s účastí na soutěži či podobné akci a Vyúčtování akce.

Zápis z členské schůze SPKK konané dne 15. 11. 2018

Zápis z členské schůze SPKK konané dne 11. 4. 2018

Zápis z členské schůze SPKK konané dne 16. 11. 2017

Zápis z ustavující schůze SPKK konané dne 1. 10. 2017